Zásady používání souborů cookie

Co jsou soubory cookies:

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies jsou používány zejména k analýze návštěvnosti pomocí služby Google Analytics.

Další obecné informace k souborům cookie naleznete například:

Wikipedia- https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Odstranění a správa cookies podle prohlížečů:

- https://support.mozilla.org/cs/kb/blokovani-cookies

- https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

- https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Tato stránka použı́vá službu Google Analytics, poskytovanou společnostı́ Google, Inc.

Služba Google Analytics použı́vá souborů cookies (odkaz na prohlášenı́ o použı́vánı́ cookies). Informace o užı́vánı́ stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společnostı́ Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užı́vat těchto informacı́ pro účely vyhodnocovánı́ užı́vánı́ stránky a vytvářenı́ zpráv o jejı́ aktivitě, určených pro jejı́ provozovatele, a pro poskytovánı́ dalšı́ch služeb týkajı́cı́ch se činnostı́ na stránce a užı́vánı́ internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetı́m osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetı́ osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Kvůli ochraně Vašeho soukromı́ jsme upravili službu Google Analytics tak, aby nezaznamenávala Vaši IP adresu.

Služba Google Analytics je rozšı́řena o souvisejı́cı́ reklamnı́ funkce poskytované společnostı́ Google, a to:

  •     přehledy zobrazenı́ v reklamnı́ sı́ti Google,
  •     remarketing (zobrazovánı́ reklam v obsahové sı́ti na základě zhlédnutých produktů),
  •     rozšı́řené demografické přehledy (reportovánı́ anonymnı́ch demografických dat).

Vı́ce informacı́ o zpracovánı́ a využitı́ dat najdete ve smluvnı́ch podmı́nkách společnosti Google zde - https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs

Jak zakázat sledování Google Analytics

Chcete-li zablokovat odesı́lánı́ anonymnı́ch statistik pomocı́ nástroje Google Analytics, můžete k tomu využı́t plugin poskytovaný společnostı́ Google. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do Vašeho prohlı́žeče zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Více informací o GDPR ochraně vašich osobních údajů naleznete v našem článku zde.